แบบฝึกหัด Verb 9

แบบฝึกหัดนี้เป็นแบบทดสอบที่รวบรวมข้อสอบความรู้เรื่อง Verb 9 ซึ่งเป็นแบบ Multiple Choice จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว เมื่อทำเสร็จแล้วให้กดที่ปุ่ม Submit เพื่อตรวจคำตอบ

1. Eve ….…. drinking some wine in a pub.
2. I ….…. walking to the park.
3. Jane ….…. into the living room.
4. Jessica is ….…. up the stairs.
5. Anna is ….…. the dog.