แบบฝึกหัด Verb 9

แบบฝึกหัดนี้เป็นแบบทดสอบที่รวบรวมข้อสอบความรู้เรื่อง Verb 9 ซึ่งเป็นแบบ Multiple Choice จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว เมื่อทำเสร็จแล้วให้กดที่ปุ่ม Submit เพื่อตรวจคำตอบ

1. 
Eve ….…. drinking some wine in a pub.

2. 
I ….…. walking to the park.

3. 
Jane ….…. into the living room.

4. 
Jessica is ….…. up the stairs.

5. 
Anna is ….…. the dog.