แบบฝึกหัด Verb 7

แบบฝึกหัดนี้เป็นแบบทดสอบที่รวบรวมข้อสอบความรู้เรื่อง Verb 7 ซึ่งเป็นแบบ Multiple Choice จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว เมื่อทำเสร็จแล้วให้กดที่ปุ่ม Submit เพื่อตรวจคำตอบ

1. 
Tim ….…. a tale to his kids every night.
2. 
Julia ….…. the book aloud.
3. 
Helena is ….…. her name on the whiteboard.
4. 
These students ….…. reading.
5. 
I ….…. writing a letter to Linda.