แบบฝึกหัด Verb 6

แบบฝึกหัดนี้เป็นแบบทดสอบที่รวบรวมข้อสอบความรู้เรื่อง Verb 6 ซึ่งเป็นแบบ Multiple Choice จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว เมื่อทำเสร็จแล้วให้กดที่ปุ่ม Submit เพื่อตรวจคำตอบ

1. Ken ….…. listening to the news while he is driving.
2. I can ….…. English.
3. The reporter is ….…. to that actor.
4. Bew and Mew are ….…. to the teacher about Tim.
5. Max is ….…. a newspaper.