แบบฝึกหัด Verb 6

แบบฝึกหัดนี้เป็นแบบทดสอบที่รวบรวมข้อสอบความรู้เรื่อง Verb 6 ซึ่งเป็นแบบ Multiple Choice จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว เมื่อทำเสร็จแล้วให้กดที่ปุ่ม Submit เพื่อตรวจคำตอบ

1. 
Ken ….…. listening to the news while he is driving.

2. 
I can ….…. English.

3. 
The reporter is ….…. to that actor.

4. 
Bew and Mew are ….…. to the teacher about Tim.

5. 
Max is ….…. a newspaper.