แบบฝึกหัด Verb 5

แบบฝึกหัดนี้เป็นแบบทดสอบที่รวบรวมข้อสอบความรู้เรื่อง Verb 5 ซึ่งเป็นแบบ Multiple Choice จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว เมื่อทำเสร็จแล้วให้กดที่ปุ่ม Submit เพื่อตรวจคำตอบ

1. 
Thai students must ….…. uniforms.

2. 
Good students must not ….…. to school late.

3. 
David should ….…. the road at the crosswalk.

4. 
Tony should not ….…..

5. 
I ….…. listening to music.