แบบฝึกหัด Verb 4

แบบฝึกหัดนี้เป็นแบบทดสอบที่รวบรวมข้อสอบความรู้เรื่อง Verb 4 ซึ่งเป็นแบบ Multiple Choice จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว เมื่อทำเสร็จแล้วให้กดที่ปุ่ม Submit เพื่อตรวจคำตอบ

1. Kate ….…. long hair.
2. I ….…. to do my homework.
3. Tony ….…. swim.
4. Yuki ….…. speak English fluently.
5. Sara ….…. play guitar.