แบบฝึกหัด Verb 4

แบบฝึกหัดนี้เป็นแบบทดสอบที่รวบรวมข้อสอบความรู้เรื่อง Verb 4 ซึ่งเป็นแบบ Multiple Choice จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว เมื่อทำเสร็จแล้วให้กดที่ปุ่ม Submit เพื่อตรวจคำตอบ

1. 
Kate ….…. long hair.

2. 
I ….…. to do my homework.

3. 
Tony ….…. swim.

4. 
Yuki ….…. speak English fluently.

5. 
Sara ….…. play guitar.