แบบฝึกหัด Verb 3

แบบฝึกหัดนี้เป็นแบบทดสอบที่รวบรวมข้อสอบความรู้เรื่อง Verb 3 ซึ่งเป็นแบบ Multiple Choice จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว เมื่อทำเสร็จแล้วให้กดที่ปุ่ม Submit เพื่อตรวจคำตอบ

1. David and Nancy ………. at home yesterday.
2. I ………. doing my homework.
3. Kate ………. yoga in that room.
4. Mew and Kim ………. the laundry for their mother.
5. I ………. three cats.