แบบฝึกหัด Verb 3

แบบฝึกหัดนี้เป็นแบบทดสอบที่รวบรวมข้อสอบความรู้เรื่อง Verb 3 ซึ่งเป็นแบบ Multiple Choice จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว เมื่อทำเสร็จแล้วให้กดที่ปุ่ม Submit เพื่อตรวจคำตอบ

1. 
David and Nancy ………. at home yesterday.

2. 
I ………. doing my homework.

3. 
Kate ………. yoga in that room.

4. 
Mew and Kim ………. the laundry for their mother.

5. 
I ………. three cats.