แบบฝึกหัด Verb 2

แบบฝึกหัดนี้เป็นแบบทดสอบที่รวบรวมข้อสอบความรู้เรื่อง Verb 2 ซึ่งเป็นแบบ Multiple Choice จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว เมื่อทำเสร็จแล้วให้กดที่ปุ่ม Submit เพื่อตรวจคำตอบ

1. 
I ………. at the bus stop.

2. 
Ken ………. Tom’s dog’s name.

3. 
Anny’s favorite actor ………. Tom Cruise.

4. 
She ………. a listener.

5. 
That cat ………. in front of my house last night.