แบบฝึกหัด Verb 2

แบบฝึกหัดนี้เป็นแบบทดสอบที่รวบรวมข้อสอบความรู้เรื่อง Verb 2 ซึ่งเป็นแบบ Multiple Choice จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว เมื่อทำเสร็จแล้วให้กดที่ปุ่ม Submit เพื่อตรวจคำตอบ

1. I ………. at the bus stop.
2. Ken ………. Tom’s dog’s name.
3. Anny’s favorite actor ………. Tom Cruise.
4. She ………. a listener.
5. That cat ………. in front of my house last night.