แบบฝึกหัด Verb 10

แบบฝึกหัดนี้เป็นแบบทดสอบที่รวบรวมข้อสอบความรู้เรื่อง Verb 10 ซึ่งเป็นแบบ Multiple Choice จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว เมื่อทำเสร็จแล้วให้กดที่ปุ่ม Submit เพื่อตรวจคำตอบ

1. 
Baron is ….…. to the market.
2. 
Renny and Kira ….…. running in the garden.
3. 
Layla ….…. down the stairs.
4. 
The dog is ….…. away from the kids.
5. 
We have no time.….…..