แบบฝึกหัด Verb 1

แบบฝึกหัดนี้เป็นแบบทดสอบที่รวบรวมข้อสอบความรู้เรื่อง Verb 1 ซึ่งเป็นแบบ Multiple Choice จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว เมื่อทำเสร็จแล้วให้กดที่ปุ่ม Submit เพื่อตรวจคำตอบ

1. I ……. a student.
2. Kate ……. a doctor.
3. Tony and Anny ……. Tom and Kate’s kids.
4. The box ……. on the shelf.
5. That cat ……. under the table.