แบบฝึกหัด Verb 1

แบบฝึกหัดนี้เป็นแบบทดสอบที่รวบรวมข้อสอบความรู้เรื่อง Verb 1 ซึ่งเป็นแบบ Multiple Choice จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว เมื่อทำเสร็จแล้วให้กดที่ปุ่ม Submit เพื่อตรวจคำตอบ

1. 
I ……. a student.

2. 
Kate ……. a doctor.

3. 
Tony and Anny ……. Tom and Kate’s kids.

4. 
The box ……. on the shelf.

5. 
That cat ……. under the table.