แบบฝึกหัด Transitive Verb 2

แบบฝึกหัดนี้เป็นแบบทดสอบที่รวบรวมข้อสอบความรู้เรื่อง Transitive Verb 2 ซึ่งเป็นแบบ Multiple Choice จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว เมื่อทำเสร็จแล้วให้กดที่ปุ่ม Submit เพื่อตรวจคำตอบ

1. 
Bella ….…..... me to buy cake for Peter.

2. 
She ….…......to leave.

3. 
Nida ….….... to quit her job.

4. 
Mark .….…..reading.

5. 
Jack .….…..fishing.