แบบฝึกหัด Transitive Verb 1

แบบฝึกหัดนี้เป็นแบบทดสอบที่รวบรวมข้อสอบความรู้เรื่อง Transitive Verb 1 ซึ่งเป็นแบบ Multiple Choice จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว เมื่อทำเสร็จแล้วให้กดที่ปุ่ม Submit เพื่อตรวจคำตอบ

1. 
The car ….…..... a tree.

2. 
Jane ….…......some cake yesterday.

3. 
She ….….... books.

4. 
Anna .….…..milk every day.

5. 
They .….…..her.