แบบฝึกหัด Tense 9 Present Perfect Tense

แบบฝึกหัดนี้เป็นแบบทดสอบที่รวบรวมข้อสอบความรู้เรื่อง Tense 9 Present Perfect Tense ซึ่งเป็นแบบ Multiple Choice จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว เมื่อทำเสร็จแล้วให้กดที่ปุ่ม Submit เพื่อตรวจคำตอบ

1. 
I ….…. English.

2. 
He ….…..…..Japanese.

3. 
I ….…. to UK.

4. 
We ….…. lunch already.

5. 
They have not .….…..on the report yet.