แบบฝึกหัด Tense 9 Present Perfect Tense

แบบฝึกหัดนี้เป็นแบบทดสอบที่รวบรวมข้อสอบความรู้เรื่อง Tense 9 Present Perfect Tense ซึ่งเป็นแบบ Multiple Choice จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว เมื่อทำเสร็จแล้วให้กดที่ปุ่ม Submit เพื่อตรวจคำตอบ

1. I ….…. English.
2. He ….…..…..Japanese.
3. I ….…. to UK.
4. We ….…. lunch already.
5. They have not .….…..on the report yet.