แบบฝึกหัด Tense 6 Present Continuous Tense

แบบฝึกหัดนี้เป็นแบบทดสอบที่รวบรวมข้อสอบความรู้เรื่อง Tense 6 Present Continuous Tense ซึ่งเป็นแบบ Multiple Choice จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว เมื่อทำเสร็จแล้วให้กดที่ปุ่ม Submit เพื่อตรวจคำตอบ

1. 
They ….…. dinner.

2. 
They ….…..…. at the beautiful woman.

3. 
She ….…. the letter to her boyfriend.

4. 
He ….…. the karaoke.

5. 
It .….…..at the moment.