แบบฝึกหัด Tense 5 Present Continuous Tense

แบบฝึกหัดนี้เป็นแบบทดสอบที่รวบรวมข้อสอบความรู้เรื่อง Tense 5 Present Continuous Tense ซึ่งเป็นแบบ Multiple Choice จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว เมื่อทำเสร็จแล้วให้กดที่ปุ่ม Submit เพื่อตรวจคำตอบ

1. 
We are ….…. at a teacher.

2. 
I ….…..…. my homework now.

3. 
She ….…. a car.

4. 
We ….…. to see a movie.

5. 
She .….…..to see a movie.