แบบฝึกหัด Tense 5 Present Continuous Tense

แบบฝึกหัดนี้เป็นแบบทดสอบที่รวบรวมข้อสอบความรู้เรื่อง Tense 5 Present Continuous Tense ซึ่งเป็นแบบ Multiple Choice จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว เมื่อทำเสร็จแล้วให้กดที่ปุ่ม Submit เพื่อตรวจคำตอบ

1. We are ….…. at a teacher.
2. I ….…..…. my homework now.
3. She ….…. a car.
4. We ….…. to see a movie.
5. She .….…..to see a movie.