แบบฝึกหัด Tense 4 Present Simple Tense

แบบฝึกหัดนี้เป็นแบบทดสอบที่รวบรวมข้อสอบความรู้เรื่อง Tense 4 Present Simple Tense ซึ่งเป็นแบบ Multiple Choice จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว เมื่อทำเสร็จแล้วให้กดที่ปุ่ม Submit เพื่อตรวจคำตอบ

1. 
He ….…. fishing on Saturday.

2. 
The teacher ….…. in front of the class.

3. 
A brown cat ….…. on the table.

4. 
She always ….…. up at 7 o’clock.

5. 
We usually .….…..to the temple on Sunday.