แบบฝึกหัด Tense 39 Future Perfect Continuous Tense

แบบฝึกหัดนี้เป็นแบบทดสอบที่รวบรวมข้อสอบความรู้เรื่อง Tense 39 Future Perfect Continuous Tense ซึ่งเป็นแบบ Multiple Choice จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว เมื่อทำเสร็จแล้วให้กดที่ปุ่ม Submit เพื่อตรวจคำตอบ

1. 
Kim will have ….…..... Japanese for 2 years by the time she works in Osaka.

2. 
John will be sleepy. He ….…......been watching a football match all night next week.

3. 
They will be tried when they arrive. They ….….... for 3 hours.

4. 
Next month, she will have been .….…..in Korea before go back to work.

5. 
Kate will have been .….…..lunch before she goes to bank.