แบบฝึกหัด Tense 38 Future Perfect Continuous Tense

แบบฝึกหัดนี้เป็นแบบทดสอบที่รวบรวมข้อสอบความรู้เรื่อง Tense 38 Future Perfect Continuous Tense ซึ่งเป็นแบบ Multiple Choice จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว เมื่อทำเสร็จแล้วให้กดที่ปุ่ม Submit เพื่อตรวจคำตอบ

1. 
We will be tired when we arrive. We ….…..... for 10 hours.

2. 
She will be sleepy. She ….…......cramming for examination all night.

3. 
He will have been ….….... a report for 3 days when he presents it in the meeting.

4. 
The grass will be wet. It will have .….…..for 2 hours.

5. 
Next week. We .….…..travelling in England before the second semester starts.