แบบฝึกหัด Tense 37 Future Perfect Continuous Tense

แบบฝึกหัดนี้เป็นแบบทดสอบที่รวบรวมข้อสอบความรู้เรื่อง Tense 37 Future Perfect Continuous Tense ซึ่งเป็นแบบ Multiple Choice จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว เมื่อทำเสร็จแล้วให้กดที่ปุ่ม Submit เพื่อตรวจคำตอบ

1. 
We will have been ….…..... here for 2 years when I take a vacation.

2. 
She ….…......been having breakfast before I go to see a doctor.

3. 
You ….….... a magazine for almost an hour before your son comes back from school.

4. 
Tom will be tried when he arrives. He .….…..cycling for 2 hours.

5. 
We will have been .….…..Korean for 2 years before I work in Seoul.