แบบฝึกหัด Tense 36 Future Perfect Tense

แบบฝึกหัดนี้เป็นแบบทดสอบที่รวบรวมข้อสอบความรู้เรื่อง Tense 36 Future Perfect Tense ซึ่งเป็นแบบ Multiple Choice จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว เมื่อทำเสร็จแล้วให้กดที่ปุ่ม Submit เพื่อตรวจคำตอบ

1. 
She will ….…..... worked as supervisor before she is promoted to be a manager.

2. 
He ….…......his clothes by the time it rains.

3. 
It will ….….... the earthquake before the tsunami.

4. 
Jack will have .….…..a medicine before he goes to bed tonight.

5. 
Nancy .….…..this project by the time she has a vacation next week.