แบบฝึกหัด Tense 35 Future Perfect Tense

แบบฝึกหัดนี้เป็นแบบทดสอบที่รวบรวมข้อสอบความรู้เรื่อง Tense 35 Future Perfect Tense ซึ่งเป็นแบบ Multiple Choice จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว เมื่อทำเสร็จแล้วให้กดที่ปุ่ม Submit เพื่อตรวจคำตอบ

1. 
We ….…..... English before working in London.

2. 
You can call me at 11 o’clock because I will have ….…......at the office at 10 o’clock tomorrow morning.

3. 
They ….….... finished their homework before going outside.

4. 
We will have .….…..the room by the time the teacher comes.

5. 
He will .….…..the book before taking the final exam.