แบบฝึกหัด Tense 33 Future Continuous Tense

แบบฝึกหัดนี้เป็นแบบทดสอบที่รวบรวมข้อสอบความรู้เรื่อง Tense 33 Future Continuous Tense ซึ่งเป็นแบบ Multiple Choice จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว เมื่อทำเสร็จแล้วให้กดที่ปุ่ม Submit เพื่อตรวจคำตอบ

1. 
She will be ….…..... him next Sunday.

2. 
He will not ….…......when you telephone him.

3. 
It will be ….….... when they arrive.

4. 
She .….…..studying tomorrow.

5. 
Her mother will be .….…..Yoga tomorrow morning.