แบบฝึกหัด Tense 32 Future Continuous Tense

แบบฝึกหัดนี้เป็นแบบทดสอบที่รวบรวมข้อสอบความรู้เรื่อง Tense 32 Future Continuous Tense ซึ่งเป็นแบบ Multiple Choice จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว เมื่อทำเสร็จแล้วให้กดที่ปุ่ม Submit เพื่อตรวจคำตอบ

1. They ….…..... when it rains tonight.
2. We ….…......football at 10 a.m. tomorrow.
3. What ….….... you be doing when I arrive?
4. I will be .….…..tennis match tonight.
5. He will be .….…..dinner while she will be .….…..movie tomorrow evening.