แบบฝึกหัด Tense 30 Future Simple Tense

แบบฝึกหัดนี้เป็นแบบทดสอบที่รวบรวมข้อสอบความรู้เรื่อง Tense 30 Future Simple Tense ซึ่งเป็นแบบ Multiple Choice จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว เมื่อทำเสร็จแล้วให้กดที่ปุ่ม Submit เพื่อตรวจคำตอบ

1. 
It ….…..... tomorrow.

2. 
People will not ….…......to Venus before the 22nd century.

3. 
We promise we will ….….... attention to our English class.

4. 
She will .….…..you as soon as possible.

5. 
He .….…..English next week.