แบบฝึกหัด Tense 29 Future Simple Tense

แบบฝึกหัดนี้เป็นแบบทดสอบที่รวบรวมข้อสอบความรู้เรื่อง Tense 29 Future Simple Tense ซึ่งเป็นแบบ Multiple Choice จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว เมื่อทำเสร็จแล้วให้กดที่ปุ่ม Submit เพื่อตรวจคำตอบ

1. She will ….…..... that car.
2. He will ….…......you as soon as possible.
3. We hear a thunder. It will ….….... tonight.
4. Hold on, please. I will .….…..the line to Ms. Maria.
5. I think I .….…..a vacation leave next week.