แบบฝึกหัด Tense 28 Future Simple Tense

แบบฝึกหัดนี้เป็นแบบทดสอบที่รวบรวมข้อสอบความรู้เรื่อง Tense 28 Future Simple Tense ซึ่งเป็นแบบ Multiple Choice จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว เมื่อทำเสร็จแล้วให้กดที่ปุ่ม Submit เพื่อตรวจคำตอบ

1. He will ….…..... there.
2. I will ….…......her tomorrow.
3. Will you ….….... dinner?
4. We won’t .….…..tonight.
5. They will .….…..a movie.