แบบฝึกหัด Tense 28 Future Simple Tense

แบบฝึกหัดนี้เป็นแบบทดสอบที่รวบรวมข้อสอบความรู้เรื่อง Tense 28 Future Simple Tense ซึ่งเป็นแบบ Multiple Choice จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว เมื่อทำเสร็จแล้วให้กดที่ปุ่ม Submit เพื่อตรวจคำตอบ

1. 
He will ….…..... there.

2. 
I will ….…......her tomorrow.

3. 
Will you ….….... dinner?

4. 
We won’t .….…..tonight.

5. 
They will .….…..a movie.