แบบฝึกหัด Tense 27 Past Perfect Continuous Tense

แบบฝึกหัดนี้เป็นแบบทดสอบที่รวบรวมข้อสอบความรู้เรื่อง Tense 27 Past Perfect Continuous Tense ซึ่งเป็นแบบ Multiple Choice จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว เมื่อทำเสร็จแล้วให้กดที่ปุ่ม Submit เพื่อตรวจคำตอบ

1. Kate was angry. She ….…..... waiting for Tim for 2 hours.
2. Jimin ….…......playing the online game all the semester, so he failed the exam.
3. I had ….….... walking to the park for 5 minutes before I saw an event.
4. John .….…..been living with his family before he moved to Japan last month.
5. Ann .….…..in Japan for 3 weeks before she flew to LA.