แบบฝึกหัด Tense 27 Past Perfect Continuous Tense

แบบฝึกหัดนี้เป็นแบบทดสอบที่รวบรวมข้อสอบความรู้เรื่อง Tense 27 Past Perfect Continuous Tense ซึ่งเป็นแบบ Multiple Choice จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว เมื่อทำเสร็จแล้วให้กดที่ปุ่ม Submit เพื่อตรวจคำตอบ

1. 
Kate was angry. She ….…..... waiting for Tim for 2 hours.

2. 
Jimin ….…......playing the online game all the semester, so he failed the exam.

3. 
I had ….….... walking to the park for 5 minutes before I saw an event.

4. 
John .….…..been living with his family before he moved to Japan last month.

5. 
Ann .….…..in Japan for 3 weeks before she flew to LA.