แบบฝึกหัด Tense 26 Past Perfect Continuous Tense

แบบฝึกหัดนี้เป็นแบบทดสอบที่รวบรวมข้อสอบความรู้เรื่อง Tense 26 Past Perfect Continuous Tense ซึ่งเป็นแบบ Multiple Choice จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว เมื่อทำเสร็จแล้วให้กดที่ปุ่ม Submit เพื่อตรวจคำตอบ

1. She ….…..... with her parents before she moved to London last year.
2. He had a sore throat because he ….…......for 4 hours.
3. It had been ….….... before the light went off.
4. She had been .….…..in Korea for 2 weeks before she flew to England.
5. My son .….…..a bachelor’s degree in London he graduated with a master’s degree in New York.