แบบฝึกหัด Tense 26 Past Perfect Continuous Tense

แบบฝึกหัดนี้เป็นแบบทดสอบที่รวบรวมข้อสอบความรู้เรื่อง Tense 26 Past Perfect Continuous Tense ซึ่งเป็นแบบ Multiple Choice จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว เมื่อทำเสร็จแล้วให้กดที่ปุ่ม Submit เพื่อตรวจคำตอบ

1. 
She ….…..... with her parents before she moved to London last year.

2. 
He had a sore throat because he ….…......for 4 hours.

3. 
It had been ….….... before the light went off.

4. 
She had been .….…..in Korea for 2 weeks before she flew to England.

5. 
My son .….…..a bachelor’s degree in London he graduated with a master’s degree in New York.