แบบฝึกหัด Tense 25 Past Perfect Continuous Tense

แบบฝึกหัดนี้เป็นแบบทดสอบที่รวบรวมข้อสอบความรู้เรื่อง Tense 25 Past Perfect Continuous Tense ซึ่งเป็นแบบ Multiple Choice จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว เมื่อทำเสร็จแล้วให้กดที่ปุ่ม Submit เพื่อตรวจคำตอบ

1. We ….…..... here for 5 years before the company was bankrupted.
2. He ….…......walking to the park for 10 minutes before he saw an accident.
3. She had been ….….... her homework since 6 p.m. before her mother slept.
4. They were very tired. They had been .….…..from the school.
5. We .….…..all the night, so we could not work.