แบบฝึกหัด Tense 24 Past Perfect Tense

แบบฝึกหัดนี้เป็นแบบทดสอบที่รวบรวมข้อสอบความรู้เรื่อง Tense 24 Past Perfect Tense ซึ่งเป็นแบบ Multiple Choice จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว เมื่อทำเสร็จแล้วให้กดที่ปุ่ม Submit เพื่อตรวจคำตอบ

1. 
She had ….…..... to the sea before the Tsunami happened.

2. 
She ….…......just cooked when the fire burnt her house.

3. 
The rain had just ….….... before the movie finished.

4. 
She .….…..some milk before the school bus came.

5. 
He was not hungry because he .….…..some sandwiches.