แบบฝึกหัด Tense 23 Past Perfect Tense

แบบฝึกหัดนี้เป็นแบบทดสอบที่รวบรวมข้อสอบความรู้เรื่อง Tense 23 Past Perfect Tense ซึ่งเป็นแบบ Multiple Choice จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว เมื่อทำเสร็จแล้วให้กดที่ปุ่ม Submit เพื่อตรวจคำตอบ

1. 
They ….…..... some milk when the school bus came.

2. 
I wasn’t hungry, I had just ….…......

3. 
You didn’t hear the phone calling rang. What had you ….…...., Joe?

4. 
We .….…..the popular singer when I called you.

5. 
He was thirsty. He had not .….…..some water for three days.