แบบฝึกหัด Tense 22 Past Continuous Tense

แบบฝึกหัดนี้เป็นแบบทดสอบที่รวบรวมข้อสอบความรู้เรื่อง Tense 22 Past Continuous Tense ซึ่งเป็นแบบ Multiple Choice จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว เมื่อทำเสร็จแล้วให้กดที่ปุ่ม Submit เพื่อตรวจคำตอบ

1. 
While he ….…..... last night, it rained.

2. 
I ….….....Japanese while you were studying English.

3. 
While he ….…....his car, his son was singing.

4. 
We .….…..TV while she was cooking.

5. 
While I was .….…..dishes, he arrived.