แบบฝึกหัด Tense 21 Past Continuous Tense

แบบฝึกหัดนี้เป็นแบบทดสอบที่รวบรวมข้อสอบความรู้เรื่อง Tense 21 Past Continuous Tense ซึ่งเป็นแบบ Multiple Choice จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว เมื่อทำเสร็จแล้วให้กดที่ปุ่ม Submit เพื่อตรวจคำตอบ

1. 
The robber stole his car while he ….….....

2. 
Nida fell asleep, while it ….….....

3. 
She ….…....homework at 9 p.m. last night.

4. 
Austin .….…..to the bank at 10 a.m. in the morning.

5. 
Her mobile phone rang, while we were .….…..a movie yesterday.