แบบฝึกหัด Tense 20 Past Continuous Tense

แบบฝึกหัดนี้เป็นแบบทดสอบที่รวบรวมข้อสอบความรู้เรื่อง Tense 20 Past Continuous Tense ซึ่งเป็นแบบ Multiple Choice จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว เมื่อทำเสร็จแล้วให้กดที่ปุ่ม Submit เพื่อตรวจคำตอบ

1. 
She ….…....the magazine when I came.

2. 
We ….…....cooking at 7 p.m. yesterday.

3. 
The mobile rang while we ….…....a movie.

4. 
While they ….…....English, the light went off.

5. 
She .….…..to her husband while the children were crying.