แบบฝึกหัด Tense 2 Present Simple Tense

แบบฝึกหัดนี้เป็นแบบทดสอบที่รวบรวมข้อสอบความรู้เรื่อง Tense 2 Present Simple Tense ซึ่งเป็นแบบ Multiple Choice จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว เมื่อทำเสร็จแล้วให้กดที่ปุ่ม Submit เพื่อตรวจคำตอบ

1. 
She ….…. very beautiful.

2. 
We always ….…. lunch at noon.

3. 
John always ….…. lunch at 12 o’clock.

4. 
They usually ….…. on the report on the time.

5. 
He often .….…..to R&B music.