แบบฝึกหัด Tense 16 Present Perfect Continuous Tense

แบบฝึกหัดนี้เป็นแบบทดสอบที่รวบรวมข้อสอบความรู้เรื่อง Tense 16 Present Perfect Continuous Tense ซึ่งเป็นแบบ Multiple Choice จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว เมื่อทำเสร็จแล้วให้กดที่ปุ่ม Submit เพื่อตรวจคำตอบ

1. 
It has been ….…. since 7 o’clock.
2. 
He is tried because he ….…....from the flood.
3. 
They don’t understand because they have not been ….…..
4. 
Amada has ….…..for 3 hours.
5. 
She has a headache because she has been .….…..this report since 6 p.m.