แบบฝึกหัด Tense 15 Present Perfect Continuous Tense

แบบฝึกหัดนี้เป็นแบบทดสอบที่รวบรวมข้อสอบความรู้เรื่อง Tense 15 Present Perfect Continuous Tense ซึ่งเป็นแบบ Multiple Choice จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว เมื่อทำเสร็จแล้วให้กดที่ปุ่ม Submit เพื่อตรวจคำตอบ

1. 
They have been ….…. since high school.

2. 
We have not ….…....basketball since rainy season.

3. 
Have they been ….…. homework?

4. 
Linda ….…..English for 10 years.

5. 
She has been working at Microsoft .….…..