แบบฝึกหัด Tense 14 Present Perfect Tense & Present Perfect Continuous Tense

แบบฝึกหัดนี้เป็นแบบทดสอบที่รวบรวมข้อสอบความรู้เรื่อง Tense 14 Present Perfect Tense & Present Perfect Continuous Tense ซึ่งเป็นแบบ Multiple Choice จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว เมื่อทำเสร็จแล้วให้กดที่ปุ่ม Submit เพื่อตรวจคำตอบ

1. 
They ….…. not ….…. in the reports yet.

2. 
She has already ….…....her report.

3. 
The flood situation ….…. been served since the forests were destroyed.

4. 
I ….…..here for 3 years.

5. 
We .….….. for one hour.