แบบฝึกหัด Tense 13 Present Perfect Tense

แบบฝึกหัดนี้เป็นแบบทดสอบที่รวบรวมข้อสอบความรู้เรื่อง Tense 13 Present Perfect Tense ซึ่งเป็นแบบ Multiple Choice จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว เมื่อทำเสร็จแล้วให้กดที่ปุ่ม Submit เพื่อตรวจคำตอบ

1. 
They have already ….…. the newspaper.

2. 
I have already ….…..…..my homework.

3. 
We ….…. just ….…. dinner.

4. 
He ….…..just ….…..at my house.

5. 
She has not .….…..a shower yet.