แบบฝึกหัด Tense 11 Present Perfect Tense

แบบฝึกหัดนี้เป็นแบบทดสอบที่รวบรวมข้อสอบความรู้เรื่อง Tense 11 Present Perfect Tense ซึ่งเป็นแบบ Multiple Choice จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว เมื่อทำเสร็จแล้วให้กดที่ปุ่ม Submit เพื่อตรวจคำตอบ

1. 
The flood situation ….…. severe since the forests were destroyed.

2. 
He ….…..…..smoking since the cigarette cost was more expensive.

3. 
She ….…. her glass.

4. 
The rain has just ….…..

5. 
I .….…..here since July.