แบบฝึกหัด Tense 10 Present Perfect Tense

แบบฝึกหัดนี้เป็นแบบทดสอบที่รวบรวมข้อสอบความรู้เรื่อง Tense 10 Present Perfect Tense ซึ่งเป็นแบบ Multiple Choice จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว เมื่อทำเสร็จแล้วให้กดที่ปุ่ม Submit เพื่อตรวจคำตอบ

1. 
She ….…. never been to Korea.

2. 
He ….…..…..at the hospital since April.

3. 
Where is your cat ? It has not ….…. back home yet. I think it got lost.

4. 
I ….…. to Australia (in 2017).

5. 
They .….…..beef.