แบบฝึกหัด Tense 1

แบบฝึกหัดนี้เป็นแบบทดสอบที่รวบรวมข้อสอบความรู้เรื่อง Tense 1 ซึ่งเป็นแบบ Multiple Choice จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว เมื่อทำเสร็จแล้วให้กดที่ปุ่ม Submit เพื่อตรวจคำตอบ

1. 
I ….…. some milk every morning.

2. 
I ….…. some milk yesterday.

3. 
I will ….…. some milk tomorrow.

4. 
I ….…. my homework every night.

5. 
You .….…..smart.