แบบฝึกหัด Tense 1

แบบฝึกหัดนี้เป็นแบบทดสอบที่รวบรวมข้อสอบความรู้เรื่อง Tense 1 ซึ่งเป็นแบบ Multiple Choice จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว เมื่อทำเสร็จแล้วให้กดที่ปุ่ม Submit เพื่อตรวจคำตอบ

1. I ….…. some milk every morning.
2. I ….…. some milk yesterday.
3. I will ….…. some milk tomorrow.
4. I ….…. my homework every night.
5. You .….…..smart.