แชร์ความรู้จากเรียนภาษาต่างแดน ตอน Verb to.. และ Verb –ing..

สำหรับใครที่กำลังสับสนเกี่ยวกับการใช้ Verb –ing..  และ Verb to..  หรือเรียกว่า Gerunds และ Infinitivesนั้นวันนี้มาดูคำศัพท์แยกกลุ่มให้เห็นชัดๆไปเลย ว่าคำศัพท์คำไหนที่สามารถใช้คู่กับโครงสร้างไหนได้บ้าง จะได้นำไปใช้ได้ถูกต้อง

Verb + -ingVerb+ to…Verb+ object+ to…Verb+ -ing/to…
ตัวอย่าง

I enjoy doing.

ตัวอย่าง

I agree to do.

ตัวอย่าง

I want you to do.

ตัวอย่าง

I begin to do./

I begin doing.

admit

avoid

can’t face

can’t help

can’t stand

carry on

consider

cut down on

delay

deny

dislike

enjoy

face

fancy

feel like

finish

give up

imagine

involve

keep

keep on

look forward to

mind

miss

postpone

practice

put off

resist

risk

suggest

 

 

afford

agree

aim

appear

arrange

ask

attempt

beg

choose

claim

dare

decide

deserve

expect

fail

help

hope

learn

manage

mean

offer

plan

prepare

pretend

promise

refuse

seem

tend

threaten

want

wish

arrange for

ask

beg

direct

enable

expect

force

help

invite

order

persuade

remind

teach

tell

want

warn

would hate

would love

would like

would prefer

 

Verb+ -ing

Or

Verb+object+to…

 

advise

allow

encourage

forbid

permit

recommend

begin

bother

can’t bear

continue

dread

forget

go on

hate

intend

like

love

need

prefer

regret

remember

start

stop

try

**ยกเว้น: make และ let เพราะเป็นกริยาที่มีโครงสร้าง verb+ object+ infinitive (without ‘to’)

ตัวอย่าง

·        She made him go outside.

·        Let me carry your bag.