เอกสารยื่นวีซ่าที่ต้องใช้เมื่อไปเรียนต่อต่างประเทศ [ออสเตรเลีย]


การทำเรื่องไปเรียนต่างประเทศนั้นสิ่งที่คนส่วนใหญ่กังวลเป็นที่สุดคือการขอวีซ่า เนื่องจากวีซ่าเป็นเอกสารยืนยันการเข้าประเทศนั้นๆได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้นแล้วการไปเรียนภาษาที่ออสเตรเลียก็เช่นกัน เราต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมโดยเฉพาะด้านการเตรียมเอกสารในการยื่นวีซ่า มาดูรายละเอียดกันว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

เอกสารที่ใช้คือ (เอกสารทุกฉบับเป็นภาษาอังกฤษ)
1. หลักฐานการเรียน
2. หลักฐานการทำงาน (หลังจากเรียนจบทำอะไรมาบ้าง แนบหลักฐานทั้งหมดที่มี)
3. หลักฐานการเงิน เป็นจดหมายรับรองทางการเงิน + Bank statement ย้อนหลัง 6 เดือน
4. หลักฐานการทำงานของสปอนเซอร์ (กรณีถ้าเรามีสปอนเซอร์)
5. หลักฐาน สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ของนักเรียน และ สปอนเซอร์
6. หลักฐานใบเปลี่ยน ชื่อ หรือนามสกุล ของนักเรียน และสปอนเซอร์
7. หนังสือเดินทางเล่มจริง พร้อมกับเล่มเก่าถ้ามี
8. รูปถ่าย 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา 1 รูป

โดยประเภทวีซ่าที่ยื่นเป็นวีซ่านักเรียน (ประเภท 500) http://www.border.gov.au/Trav/Stud แล้วการยื่นวีซ่าออสเตรเลียนั้นหลังยื่นเสร็จ เราจะต้องไปตรวจสุขภาพ และทำไบโอเมตทริกซ์ การเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล

คำศัพท์ทิ้งท้าย
Passport (N.) แปลว่า หนังสือเดินทาง
Visa (N.) แปลว่า การตรวจประทับตรา
Visa คือ หลักฐานในการอนุญาตเข้าประเทศ อาจจะเป็นตราประทับ หรือแผ่นกระดาษสติ๊กเกอร์ที่ติดอยู่ในหนังสือเดินทาง