คำศัพท์เกี่ยวกับการใช้เหตุผลในภาษาอังกฤษ

ปกติแล้วการเขียนหรือการพูดไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยหากเราต้องการจะสื่อสารหรือแสดงความคิดเห็นออกมานั้นนอกจากจะเป็นประโยคบอกเล่าแล้ว สิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือการใช้หลักเหตุและผลในการแสดงความคิดสื่อสารออกมา ดังนั้นแล้วครั้งจึงจะมาแนะนำคำศัพท์ที่ใช้แสดงเหตุและผล และการวางตำแหน่งของคำเหล่านี้ว่า วางอย่างไรจึงจะถูกต้อง พร้อมตัวอย่างประโยค ดังนี้

So แปลว่า ดังนั้น
ปกติเราจะวาง So ไว้กลางประโยค
โครงสร้าง:เหตุ + so + ผล
ตัวอย่าง
•I didn’t clean my room so it’s very messy.
•I went to bed late yesterday so I’m very tired today.

As a result of แปลว่า อันเป็นผลมาจาก
ปกติเราจะวาง As a result of ไว้ต้นประโยค ของเหตุตามด้วย comma และเป็นประโยคผล
โครงสร้าง:As a result of + เหตุ , +ผล
ตัวอย่าง
•As a result of downloading a virus, my computer doesn’t work.

Therefore แปลว่า ดังนั้น
ปกติเราจะวาง Therefore ไว้กลางประโยคระหว่างเหตุและผลตามด้วย comma
โครงสร้าง:เหตุ+ Therefore, +ผล
ตัวอย่าง
•I have to work late tonight. Therefore, can we meet tomorrow night?

Because แปลว่า เพราะ
เราจะใช้ Because ไว้กลางประโยคระหว่างเหตุและผล
โครงสร้าง:ผล+ Because +เหตุ
ตัวอย่าง
•Tony has to be at the office early because he has a big meeting.