เวลาในภาษาอังกฤษ (Time Expressions)

ในภาษาอังกฤษมีการนำคำว่า Time เพื่อมาใช้เปรียบเทียบ อธิบาย และแสดงออกถึงช่วงเวลาบางสิ่งบางอย่าง ซึงก็มีหลายคำที่น่าสนใจ เหมาะสำหรับนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเรา มาดูกันดีกว่าว่ามีคำไหนบ้าง

Time Expressions

 • Spend time หมายถึง ใช้เวลาที่ผ่านมาไปกับกิจกรรมบางอย่าง เช่น I spent sometimes in Japan when I was younger.
 • Waste time หมายถึง เสียเวลา เปล่าประโยชน์ เช่น Don’t do it like that. You’re wasting time.
 • Save time หมายถึง ประหยัดเวลา เช่น People love shopping online because it saves time.
 • Tell someone the time หมายถึง บอกเวลาให้ทราบ เช่น Can you tell me the time, please? –Oh, I left my watch at home.
 • Run out of time หมายถึง จะไม่มีเวลาเหลือแล้ว เพราะเวลามีจำกัด เช่น The bell rings and we run out of time before finishing the test.
 • It’s about time หมายถึง สุดท้ายแล้ว จบ  เสร็จ หมดเวลา เช่น It’s about time for me to go to bed.
 • Kill time หมายถึง ฆ่าเวลา หาอะไรทำ เช่น We got the airport very early, so we had a meal in the restaurant to kill time.
 • Take your time หมายถึง ไม่ต้องรีบร้อน ใช้เวลาให้เต็มที่ เช่น No need to hurry, you can take your time.
 • Bang / dead / right on the time หมายถึง ตรงเวลาเป๊ะ เช่น The train left bang / dead / right on the time.
 • Free / Spare time หมายถึง เวลาอิสระ เวลาที่เหลือที่เราจะสามารถทำอะไรก็ได้ หรือ เวลาว่างนั่นเอง เช่น In my free time, I enjoy reading , painting and cooking.
 • Have time to หมายถึง ยังพอมีเวลาที่จะทำอะไรบางสิ่งบางอย่าง เช่น I’m sorry I didn’t have to do my homework.
 • Make time for หมายถึง สร้างหรือหาเวลาขึ้นมาได้จากตารางเวลาที่ยุ่งมาก เช่น I need to make time for regular exercise.