เรื่อง Few & Little ใช้อย่างไงให้ไม่ลืม

เชื่อว่าหลายคนมักมีโอกาสได้ใช้บ่อย กับคำว่า few และ little ในชีวิตกระจำวันอย่างแน่นอน แต่ทำไมบางครั้งก็ไม่เคยจะจำได้ว่าจะใช้ few และ little ในตอนไหนได้บ้าง เพื่อให้การใช้งานที่เป็นไปอย่างธรรมชาติ เราแนะนำว่าให้จดจำรูปประโยคตัวอย่าง จะให้ให้เราไม่ลืมการใช้อย่างถูกต้องแน่นอน วันนี้เราจึงนำ  A little,  little, A few และ Few มาฝาก ดังนี้

A little: ใช้กับจำนวนที่เป็นในเชิงบวกและคำนามที่นับไม่ได้ หมายถึง “จำนวนเล็กน้อย” หรือ “บางส่วน

ตัวอย่างประโยค

 • Mika got a little bit of pie.
 • There is a little milk in the refrigerator
 • Would you like a little water?
 • I need a little I will have tea.
 • Can’t you discount it a little?

 

Little: ใช้กับจำนวนที่เป็นในเชิงลบ หมายถึง “เกือบไม่มีอะไร” หรือ “ไม่มาก

ตัวอย่างประโยค

 • I’m sorry, I speak little
 • I have drunk little water this morning.
 • The kitten is little.
 • There was little time to finish my homework.

 

A few:  ใช้กับปริมาณที่เป็นบวกและคู่กับคำนามพหูพจน์ หมายถึง “บางส่วน” หรือ “จำนวนเล็กน้อย

A few + Plural Countable Nouns

ตัวอย่างประโยค

 • There are a few books on the shelf.
 • She has a few good friends so he is happy.
 • We stayed a few days in London.

 

Few: ใช้กับปริมาณที่เป็นลบและคู่กับคำนามพหูพจน์ หมายถึง “มีไม่มาก” หรือ “ไม่เพียงพอ

Few + Plural Countable Nouns

ตัวอย่างประโยค

 • She has few photos on Instagram.
 • I have got few friends in the city so I am lonely.
 • They have got few cakes on the table.