เรื่อง Cite, Site, Sight

ครั้งนี้มาเรียนรู้คำศัพท์ที่เป็นคำพ้องเสียงภาษาอังกฤษที่น่าสนใจกัน นั่นก็คือคำว่า Cite, Site และ Sight โดยทั้ง 3 คำนี้มีการออกเสียงที่คล้ายกันเป็นอย่างมาก แต่ความหมายนั้นแตกต่างกัน มาดูกันว่าแต่ละคำนั้นมความหมายว่าอย่างไร พร้อมตัวอย่างประโยคไว้สำหรับใช้งานจริงว่าถ้าเขียนลงในประโยคแล้ว แต่ละคำนั้นมีหน้าที่อย่างไร ดังนี้

  • Cite เป็นคำกริยา (Verb) หมายถึง อ้างอิง กล่าวถึง อ้าง

ตัวอย่างประโยค : She cited several studies in her research paper.

 

  • Site เป็นคำนาม (Noun) หมายถึง ที่ตั้งหรือเว็บไซต์ก็ได้

ตัวอย่างประโยค:  The site of the new building is near the old building.

 

  • Sight เป็นได้ทั้งคำกริยา (Verb) และคำนาม (Noun) หมายถึง สิ่งที่เห็น สถานที่น่าดึงดูตามเมืองต่างๆ การเห็น

ตัวอย่างประโยค: She came to New York City to see the sights.