เรื่องง่ายๆ ที่ทำเรา งง กับ To ,Two, Too

เรื่องเล็ก ที่ทำหลายคน งง กับการใช้และออกเสียงที่ช่างคล้ายกันเหลือเกิน กับคำว่า To Two และ Too

To เป็นบุพบท ประมาณว่า ไปถึง ถึง
ตัวอย่าง
I walked to the store.

To: Nancy
From: Jack

Two เป็นจำนวนหรือตัวเลขคือ สอง 2
ตัวอย่าง
I have two (2) dogs.

Too เป็นการสนับสนุนว่าเช่นกัน เหมือนกัน หรือบางประโยค แสดงถึงความหมายว่ามาก
ตัวอย่าง
My sister likes ice cream, I like ice cream too.

The music was too loud. ประโยคนี้ Too เท่ากับ very