เรียนรู้ Ought to

Ought to ถือว่าเป็น Semi-Modal Verb เพราะบางครั้งสามารถเป็นกริยาช่วยและในบางครั้งก็เป็นกริยาหลักได้ด้วย โดยความหมายของ Ought to หมายถึง ควรจะ หรือใช้กล่าวถึงสิ่งที่ควรทำ โดย Ought to นั้นสามารถจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับ Should Must Can ได้ มาดูหลักการใช้ Ought to และตัวอย่างประโยคการใช้งานที่น่าสนใจกัน

สำหรับ Ought to นั้นสามารถแบ่งการใช้งานได้ 2 ลักษณะดังนี้

 1. Ought to ที่ใช้สำหรับพูดถึงสิ่งที่ควรทำ

ตัวอย่าง

 • You ought to do more exercise.
 • We ought not to smoke.
 • You ought to admit that you made a mistake.
 • You ought not to call at this time of night.
 • We ought to pay Tom a visit before he leaves.

 

 1. การใช้ในโครงสร้าง Ought to+ have + V.3 กล่าวถึงสิ่งที่ควรทำในอดีตแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ได้ทำ

ตัวอย่าง

 • You ought to have started an hour ago.
 • You ought to have told me that before.
 • We ought to have read the book.
 • You ought to have slept more.
 • He ought to have made allowances for his age
 • We ought to have talked it over much earlier.