เรียนรู้ Common expressions ในภาษาอังกฤษเรื่อง “Hardly”

สำหรับ Common expressions ในภาษาอังกฤษของ Hardly เป็นเรื่องที่ทำให้ใครหลายคนสับสนกับความหมายของคำศัพท์คำนี้ เนื่องจากโดยปกติแล้ว Hard แปลว่า ยาก หรือ หนัก ซึ่งเป็นคำคุณศัพท์ แต่เมื่อมาเป็น Hardly ที่เป็นคำวิเศษณ์กลับมีความหมายที่แตกต่างไปจากคำคุณศัพท์เลย ซึ่งแปลว่าแทบจะไม่ เพราะฉะนั้นเวลานำมาใช้นอกจากต้องดูประเภทของคำแล้วยังต้องดูความหมายให้ดีด้วย มาดูรายละเอียด Common expressions ของ Hardly กัน

Hardly = almost none (very little) / never (very seldom) อย่างที่บอกไปว่า Hardly แปลได้ว่าแทบจะไม่ หรือมีน้อยมากๆ ทั้งในแง่ของปริมาณ (Quantity) และความถี่ (Frequency) เพื่อให้เข้าใจมากขึ้นมาดูตัวอย่างประกอบกัน

ตัวอย่าง

  • There were 5 of us and the food was hardly enough for 2 people.
  • She had hardly any money left after the trip.
  • He hardly ever does his homework.
  • There is hardly any milk left in the fridge.
  • We hardly go to the cinema because it’s so costly.
  • Hardly any students went on that excursion.
  • I hardly ever cry when watching a movie.
  • A: Do you go clubbing much?

B: Hardly

จากตัวอย่างสามารถสรุปได้เบื้องต้น สำหรับการใช้ Hardly  ในแง่ของความถี่และปริมาณได้ดังนี้

  • Hardly any = ใช้กับปริมาณ (Quantity)
  • Hardly ever = ใช้กับความถี่ (Frequency)